Studimi online

Në Shqipëri,  the studimi on-line ka filluar me 01 korrik. Pyetësori në gjuhën shqipe gjendej për tu plotësuar në adresën: http://ww3.unipark.de/uc/eu2038/sq nga data 01 Korrik deri në 31 Dhjetor 2016. Në Shqipëri procesi i mbledhjes së të dhënave tashmë është mbyllur.