Rezultatet

Në total në studim kanë marrë pjesë dhe janë përgjigjur anketës Pan-Evropiane 176 të rinj, nga të cilët: 56% femra dhe 47% meshkuj, 61% I përkasin grup moshës 16 – 19 vjeç dhe 39% grup moshës 20 – 25 vjeç. 95% e tyre kanë lindur në Shqipëri dhe 5% në një vend tjetër, 57 % ndjekin arsimin e mesëm dhe 20% studiojnë në universitet.

Cilat janë prioritetet e të rinjve shqiptar, për të ardhmen e tyre?
Në përgjithësi të rinjtë dëshironin të jenë të punësuar, shëndetshëm dhe të lumtur. Ka dallime ndërmjet grupmoshës 16- 19 vjeç dhe 20 – 25 vjeç, si dhe ndërmjet femrave dhe meshkujve.
Rezultatet sipas grupmoshës 16 – 19 vjeç dhe 20 – 25 vjeç mund ti gjeni në: ALBANIA own future AGE
Rezultatet sipas gjinisë mund ti gjeni në: ALBANIA own future GENDER

Çfarë shqetësimesh kanë të rinjtë për Evropën në vitin 2038?
Kësaj pyetje i janë përgjigjur 153 të rinj. Tre prioritetet kryesore ishin papunesia, shendeti dhe arsimi. Janë vënë re dallime ndërmjet grupmoshës – 19 vjeç dhe 20 – 25 vjeç, si dhe ndërmjet femrave dhe meshkujve.
Rezultatet sipas grupmoshës 16 – 19 vjeç dhe 20 – 25 vjeç mund ti gjeni në: ALBANIA visions AGE
Rezultatet sipas gjinisë mund ti gjeni në: ALBANIA visions GENDER

Çfarë shqetësimesh kanë të rinjtë për Evropën në vitin 2038?
Kësaj pyetje i janë përgjigjur 160 të rinj. Tre prioritetet kryesore të të rinjve ishin terrorizmi, papunësia dhe korrupsioni. Janë vënë re dallime ndërmjet grupmoshës – 19 vjeç dhe 20 – 25 vjeç, si dhe ndërmjet femrave dhe meshkujve.
Rezultatet sipas grupmoshës 16 – 19 vjeç dhe 20 – 25 vjeç mund ti gjeni në: ALBANIA worries AGE
Rezultatet sipas gjinisë mund ti gjeni në: ALBANIA worries GENDER